майсторски клас софтуерно инженерство

Софтуерно инженерство @ВСУ

Магистърската програма “Софтуерно инженерство” подготвя квалифицирани експерти в разработването и поддържането на надежден и ефективен софтуер. Учебните програми включват усвояване на теоретични и практически умения при разработването на софтуер. Практикумите и стажът в софтуерни фирми приближават обучаемите до бъдещата им работа.


Магистрите по софтуерно инженерство прилагат теории, модели и техники, които са в основата на анализа, проектирането, разработката, реализацията, верификацията и документирането на софтуера. Специално внимание се обръща на важността на воденето на преговори и изграждането на навици за ефективна работа и ръководство, както и на уменията за поддържане на добра комуникация в работния екип и с клиентите.


Акценти в обучението: Запознаване със съвременните теории, практики, подходи и средства за разработка на софтуер: обектно-ориентирано програмиране; управление на ИТ проекти и софтуерни екипи.