МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

"Софтуерно инженерство" и "Софтуерно инженерство и мениджмънт"

• Обучението в магистърските програми е предназначено за завършилите висше образование кандидати със специализиран интерес към кариера в областта на разработката на софтуер и управление на софтуерни екипи и проекти.

• Програмата по „Софтуерно инженерство“ е подходяща за кандидати с вече изявени интереси и придобити умения в областта на програмирането и информационните технологии, които търсят възможности за развитие в кариерата и специализация.

• Магистърската програма по „Софтуерно инженерство и мениджмънт“ е създадена за работещи в софтуерния бизнес, които са с изявен интерес и вече придобити умения в областта на програмирането и разработката на софтуер.

• Предлаганите дисциплини в двете магистърски програми са в синхрон с набелязания фокус на софтуерната индустрия през следващите години върху изчисления в облака, мобилните приложения, работата с големи масиви от данни и социалният капитал, а също и с подготовка на кадри за актуални професии. На студентите непрекъснато се дава възможност да допълват професионалния си профил чрез участие в семинари и майсторски класове за нови технологии, с експерти от практиката и за развитие на лидерски умения включително във виртуална среда.

Софтуерно инженерство Софтуерно инженерство и мениджмънт
Обективно-ориентирано програмиране
Бази от данни
Виртуализация и облачни технологии
Бизнес модели
Мобилни архитектури и приложения
Анализ на бизнес процеси
Проектиране на софтуерни системи
Управление на софтуерни проекти
Управление на качеството
Управление на софтуерни екипи
Потребителско поведение
Програмиране на уеб компоненти
Софтуерно измерване и анализи
Облачни изчисления /практикум/
Облачни изчисления
Технологии за електронен бизнес
Интегриране на данни
Проектиране и изграждане на информационни системи
Техники на програмиране
Софтуерни архитектури
Семантични технологии
Софтуерен проект /практикум/
Технологично предприемачество
Управление на промените
Социални комуникации
Комуникативни умения - тренинг
Проектно финансиране от ЕС
Управление на услуги
Управление на риска
Мениджмънт
Приравнителни учебни дисциплини:
Математически основи на информатиката
Програмиране C++
Компютърни архитектури и операционни системи
Структури от данни и алгоритми
Компютърни мрежи и комуникации