data science master degree varna free university

Детайли за магистърската програма


Специалност: Компютърни науки
Магистърска програма: Софтуерно инженерство и мениджмънт
Професионална квалификация: Софтуерен инженер;
Продължителност на обучението: 1 година (2 семестъра)
Форма на обучение: редовна или задочна
Изисквания и правила за квалификация: за придобиване на квалификацията са необходими 60 кредита
Конкретни изисквания за прием: Диплома за завършено висше образование и конкурсен изпит - тест по информатика.

Имате въпроси? Свържете се с нас! ...
data science master degree varna free university

Практики и стажове

Провеждат се практически учебни занятия в университета и в реална среда в софтуерни фирми.
Студентите могат да участват в мобилност с цел практика или с цел обучение по секторна програма “Еразъм+”, което им дава възможност да опознаят европейските практики и да получат подготовка за успешна реализация в международни екипи.
Могат да се включат в ежегодно организираните допълнителни стажове, майсторски класове и практики във фирми и организации в страната и чужбина, както и в безплатни курсове, семинари, срещи със софтуерни фирми, академии и летни училища по актуални теми в професионално направление „Информатика и компютърни науки“. Това спомага за задълбочаването на връзките на катедрата с представителите на фирми и за изграждането на професионални контакти на студентите на ВСУ с експерти от практиката.
Успешно завършилите тези форми получават признаване на кредити по дисциплини от учебния план и сертификати (вкл. фирмени), формиращи професионалното им CV.

Имате въпроси? Свържете се с нас! ...
data science master degree varna free university

Кандидатстване

Кандидатите трябва да са завършили висше образование в една от следните професионални области: математика; компютърни науки; информатика, бизнес-информатика, компютърни системи и технологии или софтуерно инженерство, или да имат висше образование в друга професионална област с придобита професионална квалификация 3 или 4 степен в професионалното направление „Информатика и компютърни науки“. Те се явяват на събеседване.


Кандидатите трябва да имат практически опит, който се доказва с копие от документ, удостоверяващ трудовият им стаж във фирма (2 години) или доказват своя практически опит със събеседване пред комисия от професионалното направление „Информатика и компютърни науки“, на която могат да представят своя конкретен опит в реален софтуерен проект, публикувани сорсове в github и др. На събеседването те удостоверяват и нивото си по английски език.

Виж още за кандидатстудентския прием ...